Hovedside
  Gudskontakten
- Veien til frelse
  Himmelnøkkelen
- Frelse på 10 minutter
  KONTAKT OSS
  Forbønn
  Møter
  Støtte til MJL
  Telekirken
  Bladet Legedom
  Produkter
  Vitnesbyrd
  Artikler
  Video
  Hvem er vi
    English
 

Evangelist
Svein-Magne Pedersen
Daglig leder i
Misjonen Jesus Leger


© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale

 
Kraften som kirkene ikke vil ha

Ilustrasjonsfoto: www.shutterstock.com
Et kjerneord i Bibelen er ordet kraft. Her står det om «Guds kraft» (Mat 22:29), «Åndens kraft» (Luk 4:14), «kraft fra det høye» (Luk 24:49) , «den kommende verdens krefter» (Hebr 6:5) og så videre. I Bibelen er Guds kraft like viktig som oljen i bilmotoren. Uten den stopper alt opp. Det går i stå. Bibelen er boken som forteller om Guds kraft. Det har dessverre ikke alle forstått.

Tekst: Svein-Magne Pedersen

Vi kan kalle kristendommen for en kraftreligion. Kristendommen er bygd på under, tegn og mirakler. Tar man bort den guddommelige siden i den, er det ingenting igjen, bare luft og tomme ord.

Gud er Kraften

Vi må ikke glemme at Guds «gen» er «kraftgenet». Hele Guds personlighet består av kraft. Han er ikke bare fylt med kraft, han er selve Kraften. Jesus sa at han skulle sitte ved «Kraftens høyre hånd» (Mat 26:64). Altså: Det som mest særpreger Gud, er hans kraft. Det er den som gjør ham til Gud. Kraften skiller mennesket fra Gud. Derfor er et av hans navn «Kraften». Jesus kalles «Under» og er «Guds kraft og Guds visdom» (Jes 9:6; 1 Kor 1:24). Jesus er «livet» (Joh 14:6). Gud er mektig, allmektig (1 Mos 17:1).

Bibelen sier at Gud skapte verden ved sin kraft (Jer 10:12), han gjorde mirakler ved sin kraft og utfridde jødene fra kong Farao i Egypt ved hjelp av ti kraftmirakler (5 Mos 4:37). Han åpnet Rødehavet ved sin kraft slik at et helt folk kunne gå tørrskodd over på den andre siden (Sal 106:7–9), ga jødene manna fra himmelen hver dag i 40 år i ødemarken ved sin kraft (2 Mos 16:32–35). Gud delte elven Jordan tre ganger ved sin kraft (Jos 3:15–16; 2 Kong 2:8.13–14).

Jomfru Maria ble svanger med Jesus etter at «Den Høyestes kraft» hadde overskygget henne (Luk 1:35). En eksep­sjonell kraftfull handling ved Den Hellige Ånd. Videre blir vi frelst gjennom Guds kraft. Paulus sier at «evangeliet er en Guds kraft til frelse» (Rom 1:16). Ved frelsen blir det kraftskifte – Jesus bytter plass med Satan (Kol 1:13). Vi blir holdt oppe i troen «ved Guds makt» og får «kraft i det indre menneske» – til helliggjørelse (1 Pet 1:5; Ef 3:16).

Jesus helbredet syke ved Guds kraft (Luk 6:19) og sto opp fra de døde ved Åndens kraft (Rom 6:4; 8:11). Han for opp til himmelen ved hjelp av Guds kraft (Apg 1:9). Jesus ba sine disipler om å vente med sitt misjonsvirke til de hadde blitt utrustet med «kraft fra det høye» (Luk 24:49). Før han sendte dem ut, utrustet han dem med sin kraft, ga dem «makt og myndighet» til å helbrede syke (Luk 9:1–2).

Snart vil Jesus komme tilbake til jorden for å vekke opp «de døde i Kristus» ved sin kraft. Han vil «forvandle vårt fornedringslegeme og gjøre det likt med sitt herlighetslegeme ved den kraft han har» (Fil 3:21). Deretter vil han rykke de troende opp til himmelen gjennom en demonstrasjon av sin kraft (1 Tess 4:16–17). Senere vil han komme synlig tilbake «på himmelens skyer med kraft og stor herlighet» for å demonstrere sin makt for hele verden (Mat 24:30). Med andre ord: Kristendommen er i sin helhet bygd opp på sannheten om Den Hellige Ånds kraft som virker omvendelse og frelse, helliggjørelse, bevarelse, tegn, under og mirakler. Uten miraklet er det ingen ting igjen av vår tro. Den blir hengende i luften og blir da bare et skall uten innhold.

«Men fornekter dens kraft»

Selv om emnet Åndens kraft går som en rød tråd gjennom hele Bibelen, er det mange kirkeledere og andre kristne som ikke ser viktigheten av dette emnet. De opererer i sin lille religiøse verden, på sin egen planet – langt utenfor Guds domene. Mange kirker erstatter Guds kraft med underholdning av forskjellig slag for å trekke til seg moderne mennesker. De tar i bruk ytre effekter for å virke «kule» på ungdommen. Andaktene er spikersuppe uten et radikalt budskap om omvendelse, et innhold som kan få dagens mennesker til å vende om fra synd. Ord som synd, nåde, himmel og helvete nevnes sjelden for ikke å virke støtende på folk. Resultatene blir deretter. Sosiale klubber uten Guds kraft til frelse og fornyelse. Det mangler ikke på aktiviteter, men kraften er borte.

Uten Guds kraft i forkynnelsen blir det bare teoretisk kunnskap om Gud. Intellektualismen styrer dessverre mange teologiske høyskoler. Teologien holder kanskje mål i teorien, men mange mangler kraft som kan gi resultater. «Jesus er veien, sannheten og livet» – ikke veien, sannheten og teorien. Paulus hadde et annet mål: enkel forkynnelse av evangeliet «for at Kristi kors ikke skulle tape sin kraft» (1 Kor 1:18). Han ville at de menigheter som han startet, «ikke skulle være grunnet på menneskelig visdom, men på Guds kraft» (1 Kor 2:5). Faren er at teologistudenter er mer interessert i en teologisk tittel enn lengsel etter å oppleve mer av Guds kraft. Det betyr lite åndelig føde for menighetene de senere skal betjene.

Mange kirker holder det gående med menneskelagde ritualer, liturgier og ferdig oppsatte møtestrukturer. Ritualer og liturgier er totalt ukjente begreper i Det Nye Testamentet, men det er derimot ikke helbredelsesmøter. Det var de Jesus var mest kjent for (Luk 4:40; 6:18). Etter noen sanger, liturgiske innslag, en kort preken, et par sanger og noen hyggelige avslutningsord, blir folket sendt hjem fra gudstjenesten eller møtet uten å ha noen forventning om at noe kan skje – ingen tilbud om forbønn for frelse, helbredelse og innvielse. Ingen forventning om et guddommelig innslag. Lederne gir ikke plass for – og fremelsker ikke Åndens kraft til helbredelse, under og tegn – «kraft til å gjøre undergjerninger» (1 Kor 12:10). Paulus sier det slik:

«De har skinn av gudsfrykt, men fornekter dens kraft.» 2 TIM 3:5

Ved ett tilfelle står det at Jesu disipler manglet kraft til å helbrede en syk gutt som var besatt. Da fikk de refs for sin vantro fra Jesus selv (Mat 17:14–20). Jesus var kraftorientert – ikke opptatt av kraftløs dogmatikk og religiøse spissfindigheter. Han ønsket å forkynne tro, demonstrere tro og vekke mennesker til omvendelse og frelse (Mark 11:12–14.20–24) . Og han gjorde det med tegn og under som bevis på sannhetsgehalten i ordet (Mark 16:20; Apg 1:3).

Til saddukeerne, som ikke trodde på oppstandelsen ved Guds kraft, sa Jesus:

«Er det ikke derfor dere farer vill, fordi dere ikke kjenner Skriftene og heller ikke Guds kraft.» MARK 12:24

Skriften er både en åpenbaring av ordet om Guds kraft og kraftens innhold.

Kraftløse kirkeledere

Det fins mange kirkeledere i dag som aldri har opplevd Guds kraft eller sett hans undergjerninger i sitt liv. De forstår seg ikke på Åndens kraft, under og tegn og vekkelse. Det er dessverre sant, også blant frikirker i Norge. Og slike skal lede Guds menighet! Da skjønner vi hvorfor troen svekkes blant kristne og vantroen får vokse i menighetene. I stedet for å åpne kirkens dører for frelses- og helbredelsesmøter, blir kirker brukt til kulturelle innslag av ymse slag. Noen kirker tillater også ikke-kristne sangere å holde konserter der – for å trekke folk. De trekkes til tomhet, ikke til evangeliet i Guds kraft. Dette er en av årsakene til at menighetene dør ut og kirker settes for salg. Det er kraftmangel. Man stoler på «menneskelig visdom» – i stedet for «troen på Guds kraft» (1 Kor 2:5; Kol 2:12).

Det som særpreget Jesus mest – tegn, under og mirakler (Luk 7:21–22; 13:32), er det man minst av alt forbinder med slike kirker. Vi må ikke glemme at Jesus var først og fremst helbredelsespredikant. Tenk på det før du kritiserer helbredelsespredikanter! Jesus kom for å helbrede hele oss. Dette er hans egne ord i Lukas 4:18. Men mange menigheter i dag vil helst ikke ha besøk av en helbredelses­predikant. I noen kirker blir i stedet homofile prester ønsket hjertelig velkommen.

Jesus blir stående utenfor og banke på en dør som sjelden åpnes. Det samme gjør ofte helbredelses­predikanten.

«Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham.» JOH 1:11

Kirkeledere vet ikke hvor stort tapet er i den åndelige verden. Jesu sier:

«Den som tar imot en profet fordi han er profet, skal få en profets lønn.» MAT 10:41

En profets lønn kan bety mirakler – slik det skjedde i kraftprofeten Elisas tjeneste (2 Kong 4:8–17).

Presten og gråtekonene

Mange kirkeledere er redde for å invitere helbredelsespredikanter til sin kirke. De liker ikke å møte utfordringen fra noen som har kommet lenger enn dem selv på dette området. For da vil menighetsmedlemmene bli oppmerksomme på deres åndelige fattigdom og deres mangel på forståelse av et stort emne fra Bibelen. Da passer det bedre å kritisere helbredelsespredikanter og lage et vrengebilde av dem. Disse pleier å si: «I sin forkynnelse skaper de for store forventninger om under og tegn. Og tenk på de som vil bli skuffet når det ikke skjer noe. De vil trenge sjelesorg og oppfølging etter et slikt møte.» Og når en gråtekone kommer til presten eller pastoren etter et slikt «forferdelig møte», er hun en gavepakke i hans våpenarsenal mot slike forkynnere.

På denne slue måten stenger de sine kirker for tjenestegavene og Åndens kraft. Og djevelen får det slik han vil. Jeg har møtt denne holdningen mange norske kirker. Det fins mange kirkeledere som heller burde ha søkt jobb på et sosialkontor i stedet for å være djevelens håndlangere og ødelegge for fremgang i Guds menighet. De mangler både åndelig teft, åndelig forstand og Åndens kraft.

Mange lar seg lure av denne form for «pastorale» medlidenhet overfor syke. Slike kirkeledere gir et skremmebilde av helbredelses­predikanten som er usant og i beste fall svært overdrevet. Hvorfor hører vi ikke noe om deres omsorg for de som daglig går skuffet hjem fra legekontorene eller fra sykehusene? Slett ikke alle der får hjelp. Skuffelser er en del av livet for oss alle på mange områder av livet. Tusener blir syke og mange dør hvert år på grunn av medisinens bivirkninger, feilmedisinering og mangelfull behandling. Men man slutter jo ikke å oppsøke lege, og man stenger jo ikke legekontorene bare fordi noen er blitt skuffet.

En venn av meg, nå avdøde Rolf Auke, sa en gang til meg: «På kirkesamfunnenes lederstoler sitter det ofte demoner.» Jesus sa det samme: «På Mose stol sitter de skriftlærde og fariseerne.» (Mat 23:2) En tankevekker.

En tankevekker til: Er det bedre å la alle ha det vondt, så blir ingen skuffet? Om vi ikke kan hjelpe alle, kan vi hjelpe noen. Det er jo slik Røde Kors, Norsk Folkehjelp og andre hjelpeorganisasjoner gjør hvert år. De gjør så godt de kan med de midlene de har til rådighet.

Paulus elsket Guds kraft

Paulus slår fast viktigheten av Guds kraft:

«For Guds rike består ikke i ord, men i kraft.» 1 KOR 4:20

Han la stor vekt på å oppleve Guds kraft når han forkynte Guds ord:

«For vårt evangelium kom ikke til dere bare i ord, men også i kraft og i Den Hellige Ånd og med full overbevisning.» 1 TESS 1:5

Han skriver om «kraften i tegn og under» (Rom 15:19) og om

«Ånds og krafts bevis» (1 Kor 2:4). Selv ivret han etter å «få kjenne kraften av hans oppstandelse» (Fil 3:10). For ham var Guds kraft livsnerven i virket: «Vi skal leve med ham i Guds kraft.» 2 KOR 13:4

Hans aposteltjeneste var en utrustning med «kraft blant hedningene» (Gal 2:8). Den store apostelen hadde et inderlig ønske om å oppleve mer av Gud, for Gud er ikke statisk – han er dynamisk!

Hvis vi ikke tar dette alvorlig og omvender oss nå, vil folk enn mere oppsøke ikke-kristne alternative behandlere som vi teologisk sett ikke kan gå god for. Kan vi stilltiende stå og se på at djevelen mer og mer inntar et område som først og fremst tilhører Gud?

For noen måneder siden satt Bjørn Bredesen Urdahl (61) og så på vårt tv-program «Miraklet er ditt». Han hadde hatt Parkinsons sykdom og multippel sklerose i mange år. Mannen var nesten lam og satt i en rullestol. Mens jeg ba for syke på slutten av vårt tv-program, trillet han rullestolen bort til fjernsynet og la sin hånd mot skjermen – mot min utstrakte hånd. Med det samme kjente han en kraft som strømmet ut fra min hånd og inn i hele kroppen hans. Straks forlot han rullestolen og var frisk. Nå trenger han verken rullestol eller krykker.

I tusen år har vi holdt på med å kristne dette landet uten å lykkes. Det har ikke manglet på gode prekener, pene kirker og gode sangere. Og det er bra. Men vi har ennå ikke forstått det: Ytterst få kjøper en støvsuger bare ved å høre en selger snakke pent om den. De vil prøve den ut først. Og ingen kjøper en støvsuger som er dårligere enn den de har fra før. Ingen «kjøper» kristendommen uten først å finne ut om innholdet stemmer med budskapet. De vil først se det demonstrert. Det er en demonstrasjon av Guds kraft som gjør utslaget. Om Jesus står det:

«Mens han nå var i Jerusalem i påsken, på høytiden, trodde mange på hans navn da de så de tegn han gjorde.» JOH 2:23

Vår bønn i en kraftløs tid må bli:

«Reis deg, Herre, i din kraft!» SAL 21:14

Da blir kraften som kirkene ikke vil ha, til: Kraften som mange kirker gjerne vil ha. Og de fins heldigvis den dag i dag!

Velkommen skal du være til å «søke Herren og hans kraft» (Sal 105:4).

Svein-Magne


Publisert:
2015-10-27


Tatt fra publikasjonen Legedom
Nr. 5 - 2015

© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.

SLIK KAN DU BLI HELBREDET
(Bok)

En veiviser til helbredelse av Svein-Magne Pedersen

De gode nyhetene om at Gud ønsker å helbrede alle mennesker fra alle sykdommer trenger å bli spredt viden om. Lenge har Svein-Magne gått og tenkt på å utgi en enkel og liketil bok om dette viktige emnet. Når dette leses, er den snart ferdig trykt og klar til salg.

Boken tar for seg de grunnleggende sannhetene om helbredelse. Opp gjennom kirkehistorien har teologien om helbredelse blitt utvannet og gjort kraftløs. Vi trenger derfor å trenge inn i Bibelens kilde til visdom om dette emnet. Boken rydder bort misforståelser og en feilaktig og svak teologi om dette emnet. Deretter gir den svaret på hva vi skal tro, hvordan vi skal tro og hvordan vi skal ta imot Guds sjenerøse gave. Punkt for punkt blir du veiledet inn i Guds rike skattkammer av visdom som du trenger å kjenne til for å motta din helbredelse.

Mot slutten av boken er det to bønner om helbredelse som du kan be, samt et bilde av Svein-Magnes hånd. Flere kan vitne om at de er blitt helbredet ved å be disse bønnene eller ved å legge sin hånd mot Svein-Magnes hånd – eller ved å legge hans hånd mot det syke sted. Det kan også du gjøre og forvente et mirakel fra Gud.

Boken Slik kan du bli helbredet er nøkkelen som du trenger å kjenne til for kunne bli frisk.


Les mer


Gud vil at jordens folk skal kjenne ham som underets Gud:

Du er en Gud som gjør under. Du har kunngjort din styrke blant folkene.
Salme 77:15