Hovedside
  Gudskontakten
- Veien til frelse
  Himmelnøkkelen
- Frelse på 10 minutter
  KONTAKT OSS
  Forbønn
  Møter
  Støtte til MJL
  Telekirken
  Bladet Legedom
  Produkter
  Vitnesbyrd
  Artikler
  Video
  Hvem er vi
    English
 

Evangelist
Svein-Magne Pedersen
Daglig leder i
Misjonen Jesus Leger


© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale

 
Frelsens fem sider

Leif S. Jacobsen
«For av nåde er dere frelst, ved troen, og det er ikke av dere selv, det er Guds gave, ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg» (Ef 2:8-9).

Tekst: Leif S. Jacobsen

Frelsen i Jesus Kristus er en fullkommen frelse. Hebreerbrevet sier at Jesus har makt til å fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved Ham.

Når vi leser hva Bibelen sier om frelsen, ser vi at den omfatter hele mennesket - både ånd, sjel og kropp. Vår ånd blir født på nytt, vår sjel blir renset fra synd, og ved Jesu sår har vi helbredelse fra alle sykdommer og alle slags sykdommer.

Bibelen bruker flere uttrykk for å beskrive denne allsidige frelsen.

Rettferdiggjørelse

«Hvem vil komme med anklage mot Guds utvalgte? Gud er den som rettferdiggjør» (Rom 8:33).

Dette uttrykket er hentet fra rettsalen. Den anklagede - synderen - du og jeg står innfor Gud med skylden og skammen. Vår synd gjør at vi er skyldige til å bli dømt til døden. Da skjer det fantastiske at en stedfortreder kommer inn. Det er Jesus. Han tilbyr oss sin død i stedet for vår død. Vi sier ja til hans tilbud og dommeren sier: «FRIKJENT!» til oss. Vi blir rettferdiggjort ufortjent av Hans nåde. Saken blir ikke henlagt. Den kommer opp til doms og vi blir frikjent. Det er frelsens juridiske side.

Forløsning

«I Ham har vi forløsningen ved Hans blod, syndenes forlatelse» (Ef 1:7).

«Og etter at dere ble satt fri fra synden, ble dere tjenere for rettferdigheten» (Rom 6:18).

«For dere ble kjøpt for en høy pris» (Kor 6:20).

Her er er bildet hentet fra mennesker som lever som slaver - slaver under synden. Vi treller og sliter og har ingen mulighet til å komme fri i egen kraft. Da kommer Jesus og tilbyr en så høy pris at slaveeieren må la oss gå. Han tilbyr sitt eget blod. Vi blir kjøpt fri fra slaveriet under synden. Men vi overlates ikke til oss selv. Bli blir ønsket velkommen inn i en ny tjeneste - tjenesten for rettferdigheten. Snaren er gått i stykker og fuglen er fri! Lenkene er brutt og synden har ikke mere noen makt over oss!

Tilgivelse

«Og vær gode mot hverandre, vær barmhjertige og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus» (Ef 4:32).

«Han slettet ut gjeldsbrevet som sto imot oss med bud, det som vitnet imot oss. Og Han tok det bort, ved at Han naglet det til korset» (Kol 2:14).

Her står vi innfor Gud som skyldnere og får ettergitt gjelden. Gjelden var så stor at ingen av oss hadde mulighet til å betale den. Men det Jesus gjorde på korset, da Han betalte for all verdens synd, er betaling nok for deg og meg når vi står som gjeldslaver innfor Gud. Du har kanskje kjent gleden ved å få et gjeldsbrev tilbake fra banken. Tvers over forsiden står det stemplet «SLETTET». Det var det Jesus gjorde med alle våre gjeldsbrev på korset. Tenk å få ta imot et så stort gjeldsbrev ferdig slettet!

Forlikelse

«Alt dette er av Gud, Han som forlikte oss med Seg Selv, ved Jesus Kristus, og gav oss forlikelsens tjeneste, for Gud var i Kristus og forlikte verden med Seg Selv, så Han ikke tilregner dem overtredelsene deres, og har lagt forlikelsens ord ned i oss» (2 Kor 5:18-19).

Her står vi innfor Gud som fiender. Men på grunn av det Jesus gjorde blir vi forlikt med Gud og finner fred. Jesus er sann Gud, derfor kan han etablere kontakten med Gud Fader. Han er også sant menneske, derfor kan han etablere kontakten med oss. Han er mellommannen mellom Gud og mennesker. Han «kan legge hånden på oss begge», som det står i Jobs bok.

Barnekår

«Ved Jesus Kristus har Han forut bestemt oss til å få barnekår hos Seg, etter Sin viljes gode velbehag» (Ef 1:5).

Her står vi innfor Gud som fremmede og utlendinger. Gjennom det Jesus gjorde får vi sønnekår og blir med i Guds familie. Dette barnekåret får vi først når vi kommer til himmelen, med allerede her har vi fått barnekårets ånd og kan oppleve forsmaken på himmelens herlighet. Derfor roper vi: «Abba, Far» og kommer tillitsfullt fram for ham med frimodighet.

Fullkommen frelse

I tilgivelsen ligger det frelse fra våre gjerninger og alt det onde vi har gjort. I forløsningen frelses vi fra roten til alt det onde - slaveriet under synden. I rettferdiggjørelsen ligger summen av tilgivelse og forløsning: vi frelses fra synden som skyld og synden som makt. I forlikelsen fjernes fiendskapet, vår vilje settes fri og sinnet blir fornyet. I barnekåret opplever vi vår nye stilling i Kristus. Gud gjør noe både med synden, synderen og syndene, med roten og treet, med syndens makt og syndens skyld.

Grev Zinzendorf sa: «Ingen er mere hellig enn en synder som har mottatt nåde.»

Jeg vil si det slik: Det er nok det som Jesus gjorde. Han har gitt oss en fullkommen frelse.


Publisert:
2003-07-08


Tatt fra publikasjonen Legedom
Nr. 1 - 2000

© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.

SLIK KAN DU BLI HELBREDET
(Bok)

En veiviser til helbredelse av Svein-Magne Pedersen

De gode nyhetene om at Gud ønsker å helbrede alle mennesker fra alle sykdommer trenger å bli spredt viden om. Lenge har Svein-Magne gått og tenkt på å utgi en enkel og liketil bok om dette viktige emnet. Når dette leses, er den snart ferdig trykt og klar til salg.

Boken tar for seg de grunnleggende sannhetene om helbredelse. Opp gjennom kirkehistorien har teologien om helbredelse blitt utvannet og gjort kraftløs. Vi trenger derfor å trenge inn i Bibelens kilde til visdom om dette emnet. Boken rydder bort misforståelser og en feilaktig og svak teologi om dette emnet. Deretter gir den svaret på hva vi skal tro, hvordan vi skal tro og hvordan vi skal ta imot Guds sjenerøse gave. Punkt for punkt blir du veiledet inn i Guds rike skattkammer av visdom som du trenger å kjenne til for å motta din helbredelse.

Mot slutten av boken er det to bønner om helbredelse som du kan be, samt et bilde av Svein-Magnes hånd. Flere kan vitne om at de er blitt helbredet ved å be disse bønnene eller ved å legge sin hånd mot Svein-Magnes hånd – eller ved å legge hans hånd mot det syke sted. Det kan også du gjøre og forvente et mirakel fra Gud.

Boken Slik kan du bli helbredet er nøkkelen som du trenger å kjenne til for kunne bli frisk.


Les mer


Gud vil at jordens folk skal kjenne ham som underets Gud:

Du er en Gud som gjør under. Du har kunngjort din styrke blant folkene.
Salme 77:15