Hovedside
  Gudskontakten
- Veien til frelse
  Himmelnøkkelen
- Frelse på 10 minutter
  KONTAKT OSS
  Forbønn
  Møter
  Støtte til MJL
  Telekirken
  Bladet Legedom
  Produkter
  Vitnesbyrd
  Artikler
  Video
  Hvem er vi
    English
 

Evangelist
Svein-Magne Pedersen
Daglig leder i
Misjonen Jesus Leger


© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale

 
Nøkkelen til fremgang er å gi

GI: - Nøkkelen til fremgang er å gi. Når vi gir, kan Gud ha noe å arbeide med.
En mann ringte til meg og ba om forbønn for hans dårlige økonomi. Jeg svarte: «Da bør du begynne å gi.» Jesus sier: «Gi, så skal det bli gitt dere.» Jeg tror han fikk noe å tenke på. For det er først når vi gir, at vi gir Gud noe å arbeide med. Jeg tror også at gjerrighet kan holde helbredelse tilbake.

Tekst: Svein-Magne Pedersen

Penger er et svært viktig tema i Bibelen. For her står det mer om penger enn om himmelen!

Mange pleier kun å spare og karre til seg selv for å bedre økonomien. Men Gud lærer det motsatte. Det er når vi begynner å gi til Guds rike at økonomien begynner å vokse. Gud arbeider etter sine lover. Han jobber ikke på måfå og deler ikke ut velsignelser i hytt og pine. Alt er bygd på guddommelig visdom. La oss lære hans lover å kjenne slik at vi kan komme på bølgelengde med ham.

Det fins flere lover i Bibelen som Gud følger. Her er noen av dem: Guds lov om frelse (Mark 16:16), Guds lov om helliggjørelse (Hebr 12:14), Guds lov om arverett (Rom 8:17), «troens lov» (Rom 3:27), Guds lov om helbredelse (Mark 16:18) og Guds lov om å så og å høste (Gal 6:7). Jesus forteller en lignelse om emnet: lignelsen om såmannen som sådde sin sæd og høstet mer enn det han hadde sådd (Mat 13:1-8). Paulus understreker denne sannheten:

«Det et menneske sår, det skal han også høste.» GAL 6:7

Loven om å så og å høste

Loven om å så og å høste, gi og få, leser vi om flere steder i Bibelen. Her er noen:

«Den som forbarmer seg over den fattige, låner til Herren, og Herren skal gjengjelde ham hans velgjerning.» ORD 19:17

Gud har høy «rente» på sine lån. Jesus sier:

«Gi, så skal det bli gitt dere! Et godt mål, stappet, ristet og overfylt, skal bli gitt dere i fanget!» LUK 6:38

Paulus er inne på den samme tanken i Filipperbrevet. Mens Paulus hadde vært ute i misjonstjeneste, hadde menigheten i Filippi to ganger sendt ham økonomisk hjelp. Paulus skriver i denne forbindelse om «frukten av den, som rikelig skal komme dere til gode.» (Fil 4:19) På bakgrunn av menighetens sjenerøsitet gir han et stort løfte:

«Men Gud skal etter sin rikdom fylle all deres trang i herlighet i Kristus Jesus.» FIL 4:19

Dette løftet blir ofte sitert uten å ta med sammenhengen det står i. Løftet er gitt til de som gir til Guds rikes arbeid. Gaven de sendte var et middel til å utløse en mangfoldighet av velsignelser fra Gud. «All deres trang» kan selvsagt også inkludere helbredelse. Å gi til Guds rikes arbeid kan utløse et hav av forskjellige velsignelser: beskyttelse mot ulykker, frelse for familie og venner, økonomisk fremgang, masse glede og favør i samfunnet, helbredelse og bevarelse mot å bli syk og så videre.

Et såkorn som ikke er plantet, er kraftløst. Plant din sæd i god jord, i et arbeid som har gode frukter. Da først trår loven om å så og å høste i kraft. Gi gaver til Guds rikes arbeid som ditt såkorn og forvent en stor høst en eller annen gang i fremtiden. Såkornet kommer ikke opp over natten og innhøstningen skjer ikke dagen etter det ble sådd. Vent på Herrens velsignelser. Jesus sier at vi høster mer enn det vi sår:

«Gi akt på det dere hører! Med det mål dere selv måler med, skal dere bli tilmålt, og dere skal få enda mer.» MARK 4:25

Paulus sier det samme: «Men dette sier jeg: Den som sår sparsomt, skal også høste sparsomt, og den som sår rikelig, skal høste med rik velsignelse.» 2 KOR 9:6

Når vi begynner å gi, vil Gud holde sin del av pakten – og velsignelsen vil begynne å strømme, og berøre mange forskjellige områder av livet.

Gi hele tienden

Gud har gitt retningslinjer for hvor mye vi skal gi. Tienden, eller 10 prosent av vår inntekt, tilhører ham. Det er en lav «skatt» for at vi får nyte av de mange goder fra hans skapning. I Det gamle testamentet ble tienden gitt blant annet for å lønne levitter og prester. (4 Mos 18:21.26-30) Gud sier at vi må gi hele tienden og ikke lure unna noe:

«Bær hele tienden inn i forrådshuset, så det finnes mat i mitt hus. Prøv meg på denne måten, sier Herren, hærskarenes Gud, om jeg ikke vil åpne himmelens luker for dere og øse ut velsignelser over dere i rikelig mål.» MAL 3:10

Abraham er et godt eksempel på dette. Han er kjent for å gi tienden av sin eiendom til Guds sak (1 Mos 14:20). Han ble en rik mann med stor favør på mange områder i livet (1 Mos 13:1; 24:35). Det samme kan sies om andre store Guds menn: Isak (1 Mos 26:12-14), Jakob (1 Mos 30:43), Josef (1 Mos 39:2-6), kong Salomo (1 Kong 3:13 og Job (Job 42:10-17).

Fattigdom er en forbannelse som Gud ikke ønsker at vi skal oppleve (5 Mos 28:1-14). Den er en del av «lovens forbannelse» som Jesus kjøpte oss fri fra (5 Mos 28:15–68; Gal 3:13). Gud ber oss her om å prøve hans troverdighet ved å gi. Her sier han ganske enkelt: «Gi og se om det ikke stemmer med det jeg har lovet: Kommer ikke velsignelsen over deg på forskjellige måter?» I neste vers står det konkret om hva noe av velsignelsen består i: Beskyttelse av vår eiendom, vår økonomi og arbeidsplass:

«Jeg vil true eter-gresshoppen for deres skyld, så den ikke ødelegger markens grøde for dere. Og vintreet på marken skal ikke slå feil for dere, sier Herren, hærskarenes Gud.» MAL 3:11

Predikanter og penger

For ett år siden mottok vi ett kritisk brev fra en mann som spurte om hvor i Bibelen det står at en forkynner har rett til å ta penger for det han gjør. Vi svarte med å sitere Paulus:

«Hvem gjør vel noen gang krigstjeneste på egen lønn? Hvem planter en vingård og nyter ikke frukten fra den? Eller hvem gjeter en budskap og får ikke drikke av hjordens melk? Er dette bare menneskelig tale, eller sier ikke også loven det samme? For i Moseloven står det skrevet: Du skal ikke binde for mulen på en okse som tresker. Er det oksene som ligger Gud på hjertet, eller er det ikke med tanke på oss at han sier dette? For vår skyld er det jo skrevet at den som pløyer, skal pløye med håp, og den som tresker, han skal gjøre det med håp om å få sin del. Når vi har sådd de åndelige goder hos dere, er det da for mye om vi høster timelige goder fra dere. Har andre slike rettigheter hos dere, skulle ikke vi ha det enda mer? … Vet dere ikke at de som gjør tjeneste i templet, får sitt underhold fra templet? Og de som tjener ved alteret, får sin del fra alteret? Slik har Herren fastsatt for dem som forkynner evangeliet, at de skal leve av evangeliet.» 1 KOR 9:7–14

Vi hørte ikke mer fra denne mannen. Disse ordene er skrevet om de som arbeider i Guds rike som forkynnere. Vi skal så med håp om å få et større utbytte enn det vi sådde. Vi skulle planlegge for suksess! Videre lærer Paulus at jo mer vi sår, dess mer vil vi komme til å høste:

«Men dette sier jeg: Den som sår sparsomt, skal også høste sparsomt, og den som sår rikelig, skal høste med rik velsignelse.» 2 KOR 9:6

Bonden forventer en høst

Ja, sier du, det var fint å høre, men jeg gir til Herrens sak uten å vente noe tilbake.» Selvsagt skal vi gi til Guds sak på grunn av kjærlighet til Gud. Men å gi for å få mer tilbake bør vi også gjøre på grunn av kjærlighet til Gud. Vi får mer igjen for å så det inn i Guds rike slik at evangeliet kan bli forkynt over hele verden. Men – gir vi for å motta fra Herren for å bruke pengene på mammon, blir det galt:

«For pengekjærhet er en rot til alt ondt. I sin lyst på penger har noen faret vill i troen og har gjennomboret seg selv med mange piner.» 1 TIM 6:10

Denne roten er et senter for Satans operasjoner. Det er hovedroten til alt ondt. Men denne roten kan vi rykke opp ved å begynne å gi til Herrens sak. Det høres veldig kristelig ut å gi uten å forvente noe tilbake, men tankegangen er likevel ikke bibelsk.

I Jesu lignelse om såmannen står det: «Men noe falt i god jord og bar frukt: noe hundre fold, noe seksti fold, og noe tretti fold.» MAT 13:8

Målet med å så var å høste frukt av det en sådde. Jeg kjenner ingen bonde som sår sitt korn og bare lar det «råtne på roten». Hver sommer høster bøndene inn grøden. Hvis det ikke er uår, høster bonden inn mange ganger mer enn det han sådde. Moses var tro i sitt kall og «så fram til lønnen.» (Hebr 11:26) Han var «høstorientert».

Dette er Guds mening med å gi: Forvent en rik høst, forvent å få mye mer tilbake enn det du sådde. Gi til Guds sak og forvent mye mer tilbake enn det du ga. Bruk så pengene til å spre evangeliet gjennom misjon, tv-program over hele verden og ved å gi til de fattige og trengende (for eksempel gi til barnehjem for foreldreløse barn).

MJLs tv-program «Miraklet er ditt» går til store deler av verden. Men vi stopper ikke der. Vi gir oss ikke før vi når ut til hele verden med verdens beste budskap. Men for å få det til, trenger vi kontinuerlig økonomisk støtte. Når det gjelder loven om å så og høste, er det tre viktige punkter:

1. For å høste noe må man først så. Den som ikke sår, har ingenting å høste.

2. Man høster alltid samme frukt som man sår.

3. Man høster mye mer enn man sår. Så- og høst-prinsippet var vel kjent for Paulus.

Gi, så blir du rikere

I verden heter det: «Gi, så blir du fattigere.» I Guds rike er det motsatt: «Gi, så blir du rikere.» Vi har ikke råd til ikke å gi. En kvinne sa det slik: Før jeg lærte meg prinsippet om å gi, var lommeboken ofte tom. Men etter at jeg begynte å gi til Herrens sak, har jeg aldri manglet penger.»

Guds menighet burde ha vært den rikeste organisasjonen på vår jord. Men hva har vi gjort? Vi har ikke forstått Guds lov om å så og å høste. Derfor er det økonomiske begrensninger i nesten alle menigheter. Misjonen lider under mangel av penger. Muligheter for misjonsoffensiv blir svekket. Dette fører til at færre blir frelst.

Vi har tillatt djevelen å operere fritt på det økonomiske området. Og verdens bruk av penger er ikke alltid noe å rope hurra for! Gud er vårt beste forbilde når det kommer til læren om å gi. Han ga sin Sønn i døden for våre synder. Hva høstet han? Milliarder av sønner (og døtre) som på grunn av korset ble frelst og som nå kan nyte godt av evangeliets mange frukter:

«Han som ikke sparte sin Sønn, men gav ham for oss alle, hvordan skulle han kunne annet enn å gi oss alle ting med ham?» ROM 8:32

Loven om å så og å høste er en av Bibelens viktigste lærdommer! Og kanskje mest oversett?

Løs ut din helbredelse ved å gi

Kanskje er årsaken til at du ikke er blitt helbredet at du ikke har gitt Gud kontrollen over din økonomi? Denne synden kalles i Bibelen for griskhet eller havesyke (Mark 7:21-22; Luk 12:15; Ef 5:5). Jeg tror at gjerrighet kan hindre Gud fra å svare på våre bønner. Kanskje er pengegriskhet årsaken til at du ikke er blitt helbredet? Ingen kan betale seg frisk, men synd kan likevel hindre Gud fra å helbrede.

I Legedom har vi opp gjennom årene skrevet flere vitnesbyrd fra syke som mottok sin helbredelse rett etter at de sendte en gave til MJL.

Hvorfor blir mange sinte når vi snakker om penger og Guds rike? Fordi vi rører borti avguden deres! Den vil de ha uforstyrret for seg selv.

Vil du bli rikelig velsignet, gi sjene-røst til Guds sak. Ikke vent med å gi. Spør Gud hvor mye du skal gi og ikke gi bare av gammel vane en hundrelapp hvis du er i stand til å gi mer. Ta en titt på blanketten som følger med bladet Legedom og støtt MJLs viktige misjonsprosjekter.

Tusen takk for din gave til Misjonen Jesus Leger! Det gir oss muligheten til å bygge flere barnehjem i India og til å sende vårt tv-program over større deler av verdens befolkning. Det gir oss også større muligheter til å stoppe avkristningen av Norge.

Herren velsigne deg hundrefold tilbake! (Mat 19:29)

Svein-Magne


Publisert:
2014-08-29


Tatt fra publikasjonen Legedom
Nr. 4 - 2014

© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.

SLIK KAN DU BLI HELBREDET
(Bok)

En veiviser til helbredelse av Svein-Magne Pedersen

De gode nyhetene om at Gud ønsker å helbrede alle mennesker fra alle sykdommer trenger å bli spredt viden om. Lenge har Svein-Magne gått og tenkt på å utgi en enkel og liketil bok om dette viktige emnet. Når dette leses, er den snart ferdig trykt og klar til salg.

Boken tar for seg de grunnleggende sannhetene om helbredelse. Opp gjennom kirkehistorien har teologien om helbredelse blitt utvannet og gjort kraftløs. Vi trenger derfor å trenge inn i Bibelens kilde til visdom om dette emnet. Boken rydder bort misforståelser og en feilaktig og svak teologi om dette emnet. Deretter gir den svaret på hva vi skal tro, hvordan vi skal tro og hvordan vi skal ta imot Guds sjenerøse gave. Punkt for punkt blir du veiledet inn i Guds rike skattkammer av visdom som du trenger å kjenne til for å motta din helbredelse.

Mot slutten av boken er det to bønner om helbredelse som du kan be, samt et bilde av Svein-Magnes hånd. Flere kan vitne om at de er blitt helbredet ved å be disse bønnene eller ved å legge sin hånd mot Svein-Magnes hånd – eller ved å legge hans hånd mot det syke sted. Det kan også du gjøre og forvente et mirakel fra Gud.

Boken Slik kan du bli helbredet er nøkkelen som du trenger å kjenne til for kunne bli frisk.


Les mer


Gud vil at jordens folk skal kjenne ham som underets Gud:

Du er en Gud som gjør under. Du har kunngjort din styrke blant folkene.
Salme 77:15